Sunday, July 29, 2007

The dialog about mood

Chinese:
李:我父亲上个月去世了。
王:听到这个消息,我很难过。你还好吧?
李:嗯,别担心。现在我很平静。Pinyin:
Lǐ: Wǒ fù qīn shàng gè yuè qù shì le.
Wáng: Tīng dào zhè gè xiāo xī, wǒ hěn nán guò. nǐ hái hǎo ba?
Lǐ: g, bié dān xīn. Xiàn zài wǒ hěn ping jìng.English:
Li: My father passed away last month.
Wang: I'm sorry to hear that. Are you OK?
Li: Yes. Don't worry. I'm calm now.

No comments: